வியாழன், 10 அக்டோபர், 2019

திருமகள் பாடல்

செந்தாமரை மலரில் திகழ்கின்றவள்
ஶ்ரீரங்க நாதனெடு மகிழ்கின்றவள் (செந்தா)

சந்தான செளபாக்யம் தருகின்றவள்
தட்டாமல் ஒடோடி வருகின்றவள் (செந்தா)

வற்றாது பால்வழங்கும் பசுவானவள்
மடிமீதில் உறவாடும் சிசுவானவள் (செந்தா)

கற்றார்க்கும் கல்லார்க்கும் உயிரானவள்
கண்போகும் இடம்எங்கும் பயிரானவள் (செந்தா)

நன்செய்யும் புன்செய்யும் தானானவள்
நவதான்யப்புலம் எங்கும் மானானவள் (செந்தா)

பொன்செய்யும் வேளாளர் கரமானவள்
புவியோரை வாழ்விக்கும் வரமானவள் (செந்தா)

ஒலி: youtube.com